Všeobecné obchodní podmínky

POPIS SLUŽEB & VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PRONÁJEM PŘÍSTROJE –  SUŠIČ RUKOU DYSON AIRBLADE™ 

§ 1    Předmět smlouvy

Společnost CLEANTEC Umwelttechnik KG (pronajímatel) pronajímá nájemci k odbornému užívání přístroje a stroje ujednané ve smlouvě. Předáním přístrojů a strojů nájemce po přezkoumání uznává funkčnost přístrojů. Nájemce se zavazuje platit ujednaný úrok za pronájem, řádně a dle smlouvy zacházet s přístroji a udržovat je a po ukončení pronájmu je vrátit vyčištěné a funkční.

§ 2    Doba nájmu

Doba nájmu začíná dnem, ve kterém přístroj opustí sklad pronajímatele, nezávisle na tom, zda transport zajišťuje pronajímatel, speditér nebo přepravce, nebo zda jej nájemce vyzvedne sám. Předmět nájmu platí ve všech těchto případech za předaný. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců, může být ale přesto po uplynutí 12 měsíců oběma stranami bez udání důvodu k poslednímu dni v měsíci za dodržení jednoměsíční výpovědní lhůty vypovězena.

§ 3    Reklamace závad a ručení

Viditelné vady musí být neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po předání předmětu nájmu a/nebo od zjištění nedostatku (doručení nájemci) písemným popisem nedostatku oznámeny pronajímateli. Nájemce nese riziko skutečného doručení oznámení v termínu, takže při opoždění musí nést z toho vyplývající nevýhody. Náklady na odstranění závad nese pronajímatel. Nároky nájemce vzniklé kvůli nutným nákladům dodatečného plnění, především náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se náklady zvýší z toho důvodu, že pronajatý přístroj byl dopraven na jiné místo než je sídlo nájemce dodatečně. Další nároky na náhradu škody vůči pronajímateli jsou vyloučeny, pokud pronajímateli nebo jeho zaměstnancům příp. pomocníkům a dalším reprezentantům nemůže být dáno za vinu hrubé zavinění. Pronajímatel neručí za škody vzniklé užíváním přístroje. Nárok nájemce z titulu ručení výrobku zůstává tímto nedotčen, míří však přímo proti výrobci. Za následné škody, které vzniknou nájemci nebo třetí osobě v důsledku prodlení s dodáním, během doby nájmu, potřebných oprav předmětu nájmu nebo s tím spojenou dobou nefunkčnosti pronajímatel neručí. V každém případě je ručení pronajímatele na náhradu konkrétní škody nájemci ze smlouvy vzniklé, jež byla při ukončení smlouvy pro pronajímatele předvídatelná, omezené. Právo na napadení této smlouvy pro omyl nebo krácení přes polovinu se vylučuje.

§ 4    Cena za nájem/platba nájemného

Všechny ceny jsou, pokud není uvedeno jinak, v EURO a rozumějí se bez zákonné daně z obratu. Vyúčtování nájemného probíhá, pokud nebylo výslovně ujednáno něco jiného, v měsíčních splátkách. Každý započatý měsíc se k délce nájmu započítává jako celý měsíc. Ceny se rozumějí netto. Poskytnutí skonta je vyloučeno, pokud tak není výslovně ujednáno a pronajímatelem písemně potvrzeno. Zasílání faktur probíhá prostřednictvím e-mailu. Nájemce se zavazuje, pronajímateli udělit povolení k inkasu měsíčního nájemného nebo trvalý příkaz k platbě nájemného. V případě, že by na základě nedostatečného finančního krytí účtu mělo ze strany banky dojít ke zpoplatněnému zpětnému zaúčtování inkasovaného nebo převedeného nájemného, se nájemce zavazuje, pronajímatele nevystavit nárokům na náhradu škody a žalobám. Náklady na upomínku a inkaso hradí nájemce. Nájemce nemůže uplatnit záložní právo na jemu přenechaném předmětu nájmu. Pakliže nájemce neplní platební povinnosti, a to ne včas nebo neúplně, může pronajímatel určit dodatečnou lhůtu 10 dnů a smlouvu s okamžitou platností vypovědět a vyžadovat předmět nájmu zpět. Pakliže v takovém případě nedojde k okamžitému vrácení nájemcem, má pronajímatel právo předmět nájmu vyzvednout na náklady nájemce. V tomto případě musí nájemce umožnit pronajímateli přístup k předmětu nájmu.

Neobdrží-li pronajímatel předmět nájmu zpět, musí nájemce pronajímateli k nezaplacenému nájemnému zaplatit i ve smlouvě ujednanou hodnotu předmětu (celková suma – doba nájmu).

§ 5    Povinnosti údržby nájemce

Nájemce je povinen: a) pronajatý přístroj chránit před přetížením jakéhokoli druhu, b) zajistit odborné zacházení a údržbu přístroje, nahlásit pronajímateli nutné opravy ihned po zjištění, tak, aby ten mohl zajistit potřebnou opravu dle záruky výrobce. Nájemce je povinen zajistit, aby předmět nájmu nebyl vystaven zásahům třetí osoby, v případě exekučního nebo insolvenčního řízení předložit soupis vlastnictví pronajímatele a neprodleně ho vyrozumět. Pronajímatel je oprávněn, si pronajatý přístroj kdykoli obhlédnout a po předchozím odsouhlasení s nájemcem samotným prohlédnout nebo nechat to učinit pověřenou osobu. Náklady na prohlídku nese pronajímatel, pakliže se prokáže včas reklamovaná závada.

§ 6    Porušení povinnosti údržby

V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu v neudržovaném, nevyčištěném nebo dokonce defektním stavu, musí nájemce pronajímateli zaplatit penále ve výši € 300,00. Pronajímatel si vyhrazuje právo uplatnit nadto jdoucí škody. Každou ztrátu a každé poškození předmětu nájmu je nutno pronajímateli neprodleně nahlásit a dát mu příležitost tuto skutečnost přezkoumat.

§ 7    Snášení rizika/pojištění

Nájemce nese riziko škod na předmětu nájmu a jeho náhodný pád. Nájemce jej musí na vlastní náklady proti všem běžným pojistitelným a pojištěným rizikům dostatečně pojistit a mít pojištěný a pojistnou smlouvu vinkulovat ve prospěch pronajímatele.

§ 8    Nabytí majetku pronajímatelem

Pokud výrobce vydá předmět nájmu přímo nájemci, nabývá pronajímatel předáním nájemci vlastnictví předmětu nájmu.

§ 9    Koupě předmětu nájmu

Pokud pronajímatel po ukončení nebo během platnosti nájemní smlouvy uzavře kupní smlouvu, platí za sjednané úplné vyloučení ručení i pro skryté vady a obvykle předpokládané vlastnosti. Právo na napadení kupní smlouvy pro omyl nebo krácení přes polovic je taktéž vyloučeno.

§ 10    Poskytnutí zboží na zkoušku

Na výrobky, které jsou nájemci (testujícímu) zdarma a časově omezeně pronajímatelem poskytnuty (za účelem vyzkoušení), platí úplné vyloučení jak odpovědnosti za vady tak i náhrady škody. Náklady na zpětné zaslání nese testující. Na vzorové a zápůjční výrobky, které testující nevrátí během smluvené lhůty originálně zabalené včetně všech dílů, bez účtování dopravného a balného a ve vyčištěném stavu schopného přímého prodeje prodejci, platí kupní smlouva jako závazně uzavřená.

§ 11    Sídlo soudu a kolizní norma

Výhradním sídlem soudu je, je-li objednatel podnikatel, ve všech ze smluvního vztahu přímo nebo nepřímo vyplývajících sporech Wien. Pronajímatel je však také oprávněn žalovat u soudu nájemce. Pro všechny spory platí rakouské právo s vyloučením kupního práva UN.

§ 12    Náklady a poplatky

Poplatek za právní úkon vzniklý v souvislosti s uzavřením této smlouvy nese nájemce. Případné další daně, odvody a poplatky, které by měly v souvislosti s tímto smluvním vztahem ještě vzniknout, nese – i  kdyby měly být předepsány pronajímateli – nájemce.

§ 13    Ostatní

Pronajímatel je kdykoli oprávněn, vyžadovat po nájemci informace o jeho ekonomických poměrech nebo si takové informace vyžádat od třetích osob. Nájemce souhlasí s tím, že v rámci tohoto smluvního vztahu budou jeho data za pomocí automatu zpracovávána a – především za účelem ochrany věřitele – předávána. Nájemce není oprávněn vznést proti nárokům pronajímatele z této smlouvy protipožadavky. Vyjádření pronajímatele mohou být nájemci s právní účinností zasílána na jím posledně udanou adresu. Pokud nájemce vysloveně neodporuje, souhlasí se zasíláním reklamy a reklamních letáků. Změny a doplňky této smlouvy – i ujednání o nedodržení písemné normy – jsou právně účinné pouze tehdy, pokud proběhnou písemně. Pro případ neúčinnosti nebo nenabytí účinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy zůstává smlouva zachována ve svém účinném rozsahu.

§ 14    Rozsah platnosti

Naše dodávky a nabídky se dějí výhradně na základě těchto obchodních podmínek, jakož i na základě pro naše výrobky platných specifikací dodávky.  Pokud není ujednáno jinak, platí podmínky i pro budoucí obchodní vztahy. Nabídkou platí tyto podmínky za přijaté. Výhrada kupujícího s odkazem na jeho odchylně znějící obchodní nebo nákupní podmínky se tímto vylučuje. Dodatky nebo změny obchodních podmínek jsou účinné pouze s naším písemným potvrzením.

POPIS SLUŽEB & VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – KOUPĚ / PRONÁJEM S MOŽNOSTÍ ODKOUPENÍ

§ 1    Základní ustanovení

Smlouva se uzavírá se společností CLEANTEC suisse R. HUBER (dále prodávající). Níže uvedené smluvní podmínky platí pro všechny uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a aktuálním kupujícím a objednávkou se vysloveně přijímají.

§ 2    Uskutečnění smlouvy

Nabídka zboží prodávajícího na internetu nepředstavuje žádnou závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy, nýbrž výzvu k odevzdání objednávky (kupní nabídka kupujícího). Při nákupu přes systém on-line  shopu je třeba dbát na následující: Zboží, které hodláme koupit, je odloženo do „nákupního košíku“. Příslušným přepnutím na navigační liště může zákazník „nákupní košík“ zobrazit a tam kdykoli provádět změny. Po zobrazení objednávkového formuláře proběhne zadání osobních údajů, jakož i platebních a přepravních podmínek. Před odesláním objednávky má zákazník možnost, veškeré údaje ještě jednou zkontrolovat, změnit (i použitím funkce „zpět“ internetového prohlížeče) příp. nákup zrušit. Odesláním objednávky činí zákazník u nabízejícího závaznou objednávku. Zákazník nejprve obdrží automatický email o přijetí jeho objednávky, který však ještě nevede k uzavření smlouvy. Přijetí nabídky (a tím uzavření smlouvy) proběhne v každém případě potvrzením textovou formou, ve kterém je zákazníkovi potvrzeno zpracování objednávky nebo dodávka zboží, nebo zasláním zboží. Pokud zákazník během 7 pracovních dnů neobdrží žádné potvrzení své objednávky nebo sdělení o expedici příp. neobdrží žádné zboží, není již svou objednávkou vázán. Případné již uhrazené částky mu v tomto případě budou vráceny. Smluvním jazykem je výhradně němčina. Text smlouvy (údaje o objednávce a všeobecné obchodní podmínky) je uložen u prodávajícího.

§ 3    Ceny, poštovné a balné

Ceny uvedené v jednotlivých nabídkách jsou ceny konečné. Zahrnují všechny cenové složky včetně všech případných daní. Pouze u příhraniční dodávky mohou vzniknout v jednotlivých případech další daně (např. v případě EU DPH) a/nebo odvody (např. cla), které musí zákazník uhradit, avšak ne prodávajícímu, nýbrž příslušným celním nebo daňovým úřadům. Příslušné poštovné a balné není do kupní ceny zahrnuto, tyto údaje lze na stránkách zobrazit v kolonce „Platební a zásilkové podmínky“, během objednávkového procesu jsou uvedeny zvlášť a jsou hrazeny zákazníkem.

§ 4    Platební a zásilkové podmínky

Platební a zásilkové podmínky najdete ve stejnojmenné kolonce v menu. Dodání a zaslání probíhá na riziko kupujícího. Faktura je zaslána emailem. V případě nákupu na splátky se kupující zavazuje, udělit prodávajícímu povolení k inkasu měsíčních splátek nebo trvalý příkaz k zaplacení splátek kupní ceny.  V případě, že by na základě nedostatečného finančního krytí účtu mělo ze strany banky dojít ke zpoplatněnému zpětnému zaúčtování inkasovaných nebo převedených splátek kupní ceny, se kupující zavazuje, prodávajícího nevystavit nárokům na náhradu škody a žalobám. Náklady na upomínku a inkaso hradí nájemce.

§ 5    Záruka

Za sjednaný charakter zboží platí pouze vlastní údaje prodávajícího a popis produktu výrobcem. Kupující se zavazuje, zboží neodkladně a s patřičnou pečlivostí přezkoumat na odchylky od kvality a množství a zjevné nedostatky písemně oznámit prodávajícímu do 7 dnů od obdržení zboží. To platí i pro později zjištěné skryté vady od jejich zjištění. Při porušení povinnosti přezkoumání zboží a reklamace závad je uplatnění nároků na záruku a náhradu škody vyloučeno. V případě nedostatků prodávající zajišťuje nápravu dle své volby opravou nebo dodáním náhrady. Záruční lhůta činí jeden rok od dodání zboží.

§ 6    Nákup na splátky (pronájem s možností odkoupení), snášení rizika a výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného splacení kupní ceny majetkem prodávajícího. Kupující je povinen zajistit, aby předmět koupě až do úplného splacení kupní ceny nebyl vystaven zásahům třetí osoby, v případě exekučního nebo insolvenčního řízení předložit soupis vlastnictví prodávajícího a neprodleně ho vyrozumět. Kupující nese v případě nákupu na splátky riziko za škody na předmětu koupě a jeho náhodný pád. Kupující jej musí na vlastní náklady proti všem běžným pojistitelným a pojištěným rizikům dostatečně pojistit a mít pojištěný a pojistnou smlouvu vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Splátky jsou splatné vždy první den v měsíci. Při prodlení se dvěma splátkami je celá zbývající kupní cena splatná ihned. Kupující má právo splátkovou kupní smlouvu kdykoli předčasně ukončit („softstorno“) a předmět koupě nabýt předčasně. V takovém případě je zbývající kupní cena splatná ihned. Již zaplacené splátky se přitom připočítají k celkové kupní ceně. Výpověď splátkové kupní smlouvy je vyloučena. Při uplatnění „softstorna“ kupujícím zaniká sjednaná smlouva o službách, aniž by byla nutná příslušná výpověď.

§ 7    Omezení ručení

Nároky na náhradu škody vyplývající z prodlení, nemožnosti plnění, porušení smluvních a zákonných povinností, zavinění při uzavření smlouvy a mimosmluvního ručení, i pro přímé následky, jsou vyloučeny, pokud škoda nebyla způsobena hrubě nedbalým nebo úmyslným jednáním prodávajícího nebo osobami, kterým lze toto přičítat. Nezávisle na právním důvodu je ručení prodávajícího omezeno na trojnásobek ceny dodávky. Za současného stavu techniky nelze zaručit bezchybnou a/nebo kdykoli dostupnou datovou komunikaci přes internet. Prodávající do té míry neručí ani za stálou ani za nepřetržitou dostupnost webových stránek a na nich nabízených služeb. Právo na napadení kupní smlouvy pro omyl nebo krácení přes polovic je taktéž vyloučeno.

§ 8    Poskytnutí zboží na zkoušku

Na výrobky, které jsou kupujícímu (testujícímu) zdarma a časově omezeně prodávajícím poskytnuty (za účelem vyzkoušení), platí úplné vyloučení jak odpovědnosti za vady tak i náhrady škody. Náklady na zpětné zaslání nese testující. Na vzorové a zápůjční výrobky, které testující nevrátí během smluvené lhůty originálně zabalené včetně všech dílů, bez účtování dopravného a balného a ve vyčištěném stavu schopném přímého prodeje prodejci, platí kupní smlouva jako závazně uzavřená.

§ 9    Sídlo soudu a kolizní norma

Výhradním sídlem soudu je ve všech ze smluvního vztahu přímo nebo nepřímo vyplývajících sporech Wien. Pro všechny spory platí rakouské právo s vyloučením kupního práva UN.

§ 10    Náklady a poplatky

Poplatek za právní úkon vzniklý v souvislosti s uzavřením této smlouvy nese kupující. Případné další daně, odvody a poplatky, které by měly v souvislosti s tímto smluvním vztahem ještě vzniknout, nese – i  kdyby měly být předepsány prodávajícímu – kupující.

§ 11    Ostatní

Prodávající je kdykoli oprávněn, vyžadovat po kupujícím informace o jeho ekonomických poměrech nebo si takové informace vyžádat od třetích osob. Kupující souhlasí s tím, že v rámci tohoto smluvního vztahu budou jeho data za pomocí automatu zpracovávána a – především za účelem ochrany věřitele – předávána. Kupující není oprávněn vznést proti nárokům pronajímatele z této smlouvy protipožadavky. Vyjádření prodávajícího mohou být kupujícímu s právní účinností zasílána na jím posledně udanou adresu. Pokud kupující vysloveně neodporuje, souhlasí se zasíláním reklamy a reklamních letáků. Změny a doplňky této smlouvy – i ujednání o nedodržení písemné normy – jsou právně účinné pouze tehdy, pokud proběhnou písemně. Pro případ neúčinnosti nebo nenabytí účinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy zůstává smlouva zachována ve svém účinném rozsahu.

§ 12    Rozsah platnosti

Naše dodávky a nabídky se dějí výhradně na základě těchto obchodních podmínek, jakož i na základě pro naše výrobky platných specifikací dodávky.  Pokud není ujednáno jinak, platí podmínky i pro budoucí obchodní vztahy. Nabídkou platí tyto podmínky za přijaté. Výhrada kupujícího s odkazem na jeho odchylně znějící obchodní nebo nákupní podmínky se tímto vylučuje. Dodatky nebo změny obchodních podmínek jsou účinné pouze s naším písemným potvrzením.